Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

1.1 Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách truy cập trang web và khách hàng của chúng tôi.

1.2 Chính sách này áp dụng khi chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của khách truy cập và khách hàng trên trang web của chúng tôi; nói cách khác, nơi chúng tôi xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân đó.

1.3 Trong chính sách này, “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến trên toppin.vn

2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

2.1 Trong bảng dưới đây, chúng tôi đã đặt ra:

(a) các loại dữ liệu cá nhân chung mà chúng tôi có thể xử lý;

(b) trong trường hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi không lấy được trực tiếp từ bạn, nguồn và các danh mục cụ thể của dữ liệu đó;

(c) các mục đích mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân; và

(d) các cơ sở pháp lý của việc xử lý.

thể loại Chi tiết Nguồn Mục đích chế biến Cơ sở pháp lý
Dữ liệu sử dụng Dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, có thể bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng trang web, cũng như thông tin về thời gian, tần suất và mô hình sử dụng dịch vụ của bạn Hệ thống theo dõi phân tích của chúng tôi Phân tích việc sử dụng trang web và phân tích các giao dịch thương mại điện tử Lợi ích hợp pháp, cụ thể là giám sát và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi và phòng chống gian lận
Dữ liệu tài khoản Dữ liệu của bạn được liên kết với tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn Bạn Điều hành trang web của chúng tôi, cung cấp sản phẩm của chúng tôi, đảm bảo an ninh cho trang web của chúng tôi, duy trì sao lưu cơ sở dữ liệu của chúng tôi và gửi thông báo cho bạn và nếu không thì liên lạc với bạn Lợi ích hợp pháp, cụ thể là quản trị trang web và doanh nghiệp của chúng tôi
Dữ liệu giao dịch Thông tin liên quan đến giao dịch, bao gồm mua hàng hóa và dịch vụ mà bạn nhập với chúng tôi và / hoặc thông qua trang web của chúng tôi, có thể bao gồm chi tiết liên hệ của bạn, chi tiết thẻ của bạn và chi tiết giao dịch Bạn và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi Nhận và quản lý thanh toán, cung cấp sản phẩm của chúng tôi và lưu giữ hồ sơ thích hợp của các giao dịch Việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và / hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó

và / hoặc

lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là quản trị trang web và doanh nghiệp của chúng tôi

Dữ liệu truyền thông Thông tin có trong hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi cho chúng tôi, có thể bao gồm nội dung giao tiếp và siêu dữ liệu liên quan đến giao tiếp Bạn và trang web của chúng tôi sẽ tạo siêu dữ liệu được liên kết với các liên lạc được thực hiện bằng các biểu mẫu liên hệ của trang web Giao tiếp với bạn và lưu giữ hồ sơ Lợi ích hợp pháp, cụ thể là quản trị trang web và kinh doanh và giao tiếp với người dùng của chúng tôi
Dữ liệu bản tin Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho mục đích đăng ký nhận bản tin của chúng tôi Bạn Gửi cho bạn các bản tin liên quan Bằng lòng
Xem lại dữ liệu Thông tin mà bạn đăng hoặc cung cấp cho chúng tôi để xuất bản trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi Bạn Cho phép xuất bản các đánh giá và quản trị trang web và dịch vụ của chúng tôi Lợi ích hợp pháp, cụ thể là quản trị trang web và doanh nghiệp của chúng tôi

2.2 Chúng tôi có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được xác định trong chính sách này khi cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù trong thủ tục tố tụng tại tòa án hoặc trong thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là bảo vệ và khẳng định các quyền hợp pháp của chúng tôi, quyền hợp pháp của bạn và quyền hợp pháp của người khác.

2.3 Chúng tôi có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được xác định trong chính sách này khi cần thiết cho mục đích nhận hoặc duy trì bảo hiểm, quản lý rủi ro hoặc nhận tư vấn chuyên nghiệp. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi trước các rủi ro.

2.4 Ngoài các mục đích cụ thể mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong Phần 2 này, chúng tôi cũng có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn khi việc xử lý đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ hoặc trong để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của một người tự nhiên khác.

3. Ra quyết định tự động

3.1 Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như một phần của quy trình ra quyết định tự động.

3.2 Việc ra quyết định tự động này sẽ liên quan đến việc phân tích mua hàng trên trang web của chúng tôi và phân loại người dùng, ví dụ như khách hàng doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng. Các danh mục mà hệ thống phân bổ cho bạn có thể ảnh hưởng đến nội dung mà bạn thấy trong bản tin và trên trang web của chúng tôi.

4. Cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho người khác

4.1 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty bảo hiểm và / hoặc cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi khi cần thiết cho mục đích đạt được hoặc duy trì bảo hiểm, quản lý rủi ro, tư vấn chuyên môn, hoặc thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù tại tòa án tố tụng hoặc trong một thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án.

4.2 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu sử dụng của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ phân tích được xác định trong Phần 12.3 trong trường hợp cần thiết cho mục đích phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi và cải thiện trang web.

4.3 Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, sao lưu, dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ truyền thông của chúng tôi, chi tiết được nêu trong phụ lục của chính sách này.

4.4 Các giao dịch tài chính liên quan đến trang web của chúng tôi được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, chi tiết cũng được nêu trong phụ lục của chính sách này. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình trong phạm vi cần thiết cho mục đích xử lý các khoản thanh toán của bạn, hoàn trả các khoản thanh toán đó và xử lý các khiếu nại và truy vấn liên quan đến các khoản thanh toán và hoàn trả đó.

4.5 Ngoài các tiết lộ cụ thể về dữ liệu cá nhân được nêu trong Phần 4 này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích sống còn của một người tự nhiên khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù trong thủ tục tố tụng tại tòa án hoặc trong thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án.

6. Giữ và xóa dữ liệu cá nhân

6.1 Phần 6 này đưa ra các chính sách và quy trình lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, được thiết kế để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc lưu giữ và xóa dữ liệu cá nhân.

6.2 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

6.3 Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

(a) dữ liệu sử dụng sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian 50 tháng sau ngày thu thập;

(b) dữ liệu tài khoản sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian tài khoản tồn tại và tối đa 12 tháng sau khi kết thúc thời gian đó; ngoài ra dữ liệu giao dịch và dữ liệu tài khoản được liên kết sẽ được lưu giữ trong thời gian tối thiểu 6 năm sau ngày giao dịch và trong thời gian tối đa là 7 năm sau ngày đó;

(c) dữ liệu truyền thông sẽ được lưu giữ trong thời gian tối thiểu 6 năm sau ngày liên lạc và trong thời gian tối đa là 7 năm sau ngày đó; và

(d) dữ liệu đánh giá sẽ được lưu giữ trong thời gian tối đa 7 năm sau ngày chúng tôi ngừng công bố đánh giá có liên quan (mặc dù lưu ý rằng các đánh giá được cung cấp cho bên thứ ba sẽ tuân theo các quy tắc và chính sách của bên thứ ba đó và không phải chính sách này).

6.4 Nếu bạn hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội xóa dữ liệu bản tin của mình hoặc ngăn chặn việc gửi các bản tin. Chúng tôi thường khuyên bạn nên đàn áp hơn xóa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu bản tin của bạn, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng gửi cho bạn bản tin và sẽ xóa dữ liệu bản tin trong vòng 30 ngày sau yêu cầu của bạn.

6.5 Mặc dù các quy định khác của Phần 6 này, chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn khi việc lưu giữ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích sống còn của một thể nhân khác.

7. Sửa đổi

7.1 Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian bằng cách xuất bản phiên bản mới trên trang web của chúng tôi.

7.2 Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này.

8. Quyền của bạn

8.1 Trong Phần 8 này, chúng tôi đã tóm tắt các quyền mà bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu. Một số quyền rất phức tạp và không phải tất cả các chi tiết đều được đưa vào bản tóm tắt của chúng tôi. Theo đó, bạn nên đọc các luật và hướng dẫn liên quan từ các cơ quan quản lý để được giải thích đầy đủ về các quyền này.

8.2 Quyền chính của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu là:

(a) quyền truy cập;

(b) quyền cải chính;

(c) quyền xóa;

(d) quyền hạn chế xử lý;

(e) quyền phản đối;

(f) quyền chuyển đổi dữ liệu;

(g) quyền khiếu nại với cơ quan giám sát; và

(h) quyền rút lại sự đồng ý.

8.3 Bạn có quyền xác nhận xem chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và, nơi chúng tôi làm, truy cập vào dữ liệu cá nhân, cùng với một số thông tin bổ sung nhất định. Thông tin bổ sung đó bao gồm các chi tiết về mục đích xử lý, các loại dữ liệu cá nhân liên quan và người nhận dữ liệu cá nhân. Cung cấp các quyền và tự do của người khác không bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. Bản sao đầu tiên sẽ được cung cấp miễn phí, nhưng các bản sao bổ sung có thể phải chịu một khoản phí hợp lý.

8.4 Bạn có quyền có bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào về bạn đã được chỉnh sửa và, có tính đến các mục đích của việc xử lý, để có bất kỳ dữ liệu cá nhân không đầy đủ nào về bạn đã hoàn thành.

8.6 Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

 Những trường hợp đó là: bạn tranh luận về tính chính xác của dữ liệu cá nhân; xử lý là trái pháp luật nhưng bạn phản đối việc tẩy xóa; chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý của chúng tôi, nhưng bạn yêu cầu dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; và bạn đã phản đối việc xử lý, chờ xác minh sự phản đối đó.

Khi việc xử lý bị hạn chế trên cơ sở này, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ xử lý nó: với sự đồng ý của bạn; cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý; để bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác; hoặc vì lý do lợi ích công cộng quan trọng.

8.7 Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, nhưng chỉ ở mức độ mà cơ sở pháp lý để xử lý là việc xử lý là cần thiết để: thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện trong lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện bất kỳ thẩm quyền chính thức nào được trao cho chúng tôi; hoặc mục đích của những lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các căn cứ hợp pháp để xử lý ghi đè lên lợi ích, quyền và tự do của bạn, hoặc việc xử lý là để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

8.8 Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả hồ sơ cho các mục đích tiếp thị trực tiếp). Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này.

8,9 Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc mục đích thống kê với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, trừ khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lý do lợi ích công cộng.

8.10 Trong phạm vi cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

(a) đồng ý; hoặc là

(b) rằng việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là thành viên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng,

và việc xử lý như vậy được thực hiện bằng các phương tiện tự động, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Tuy nhiên, quyền này không được áp dụng khi nó sẽ ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người khác.

8.11 Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền hợp pháp để khiếu nại với cơ quan giám sát chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể làm như vậy tại quốc gia thành viên EU của nơi cư trú thường xuyên, nơi làm việc của bạn hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm.

8.12 Trong phạm vi cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn là sự đồng ý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Rút tiền sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút tiền.

8.13 Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo bằng văn bản cho chúng tôi.

9. Trang web của bên thứ ba

9.1 Trang web của chúng tôi bao gồm các siêu liên kết đến và chi tiết về các trang web của bên thứ ba.

9.2 Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba.

10. Cập nhật thông tin

10.1 Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn cần được sửa chữa hoặc cập nhật.

11. Về cookie

11.1 Cookie là một tệp chứa mã định danh (một chuỗi các chữ cái và số) được gửi bởi máy chủ web tới trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Mã định danh sau đó được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ.

11.2 Cookie có thể là cookie “liên tục” hoặc cookie “phiên”: cookie liên tục sẽ được trình duyệt web lưu trữ và sẽ còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn, trừ khi người dùng xóa trước ngày hết hạn; một cookie phiên, mặt khác, sẽ hết hạn vào cuối phiên người dùng, khi trình duyệt web được đóng lại.

11.3 Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie.

12. Cookies mà chúng tôi sử dụng

12.1 Chúng tôi có thể sử dụng cookie cho các mục đích sau:

(a) xác thực – chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và khi bạn điều hướng trang web của chúng tôi;

(b) trạng thái – chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi xác định xem bạn có đăng nhập vào trang web của chúng tôi không;

(c) giỏ hàng – chúng tôi sử dụng cookie để duy trì trạng thái giỏ hàng của bạn khi bạn điều hướng trang web của chúng tôi;

(d) cá nhân hóa – chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn và cá nhân hóa trang web của chúng tôi cho bạn;

(e) bảo mật – chúng tôi sử dụng cookie như một yếu tố của các biện pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ tài khoản người dùng, bao gồm ngăn chặn việc sử dụng thông tin đăng nhập gian lận và để bảo vệ trang web và dịch vụ của chúng tôi nói chung; và

(f) phân tích – chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích các nguồn truy cập cũng như việc sử dụng và hiệu suất của trang web và dịch vụ của chúng tôi.

12.2 We cũng có thể sử dụng bộ nhớ cục bộ trên máy tính của bạn để lưu trữ các trang web của chúng tôi – nói cách khác, tăng tốc độ tải trang web của chúng tôi trong trình duyệt của bạn.

12.3 Chúng tôi sử dụng một loạt các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chi tiết về các nhà cung cấp dịch vụ này được nêu trong phần phụ lục của chính sách này. Các nhà cung cấp dịch vụ này thu thập thông tin về việc sử dụng trang web bằng cookie. Thông tin được thu thập liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng trang web của chúng tôi.

13. Quản lý cookie

13.1 Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie và xóa cookie. Các phương pháp để thực hiện thay đổi tùy theo trình duyệt và từ phiên bản này sang phiên bản khác. Bạn thường có thể có được thông tin cập nhật về việc chặn và xóa cookie khỏi trang web của người tạo hoặc nhà xuất bản trình duyệt của bạn.

13.2 Chặn tất cả các cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.

13.3 Nếu bạn chặn tất cả các cookie, bạn sẽ không thể sử dụng trang web của chúng tôi một cách hiệu quả.

14. Chi tiết của chúng tôi

14.1 Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Alfafado Limited (giao dịch dưới dạng Trạm pin).

14.2 Chúng tôi được đăng ký tại Anh và xứ Wales theo số đăng ký 06486856 và văn phòng đã đăng ký của chúng tôi tại Sher House, 46 Houghton Place, Bradford, West Yorkshire, BD1 3RG.

14.3 Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

(a) qua đường bưu điện, đến địa chỉ nêu trên;

(b) sử dụng mẫu liên hệ trang web của chúng tôi;

(c) qua điện thoại, trên số liên lạc được công bố trên trang web của chúng tôi theo thời gian; hoặc là

(d) qua email, thỉnh thoảng sử dụng địa chỉ email được xuất bản trên trang web của chúng tôi.

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0933785445